Інститут післядипломної освіти

Про Інститут

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

    Постійно діючою ланкою в національній системі безперервної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове удосконалення й оновлення професійних умінь і навичок. Відповідно до цього Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» здійснює оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів з актуальних проблем економіки, підприємництва та менеджменту, поглиблення та оновлення знань в галузі економічних дисциплін і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях національної економіки України.

      Головне місце Інституту в системі навчальних підрозділів університету визначається основними завданнями і функціями щодо забезпечення безперервності та наступності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху. Він сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня, запобігає втратам продуктивних сил засобами оновлення і корекції професійної підготовки фахівців до постійно змінних умов матеріального виробництва, попиту на ринку праці, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потребу суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях. В Інституті здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів зі спеціальностей, що нерозривно пов’язані і відповідають основному профілю Університету.

      Освіта завжди була, є і буде невід’ємним  та значущим здобутком в житті кожної людини. Враховуючи багатогранність, динамічність і прогресивність сучасного світу, кожен з нас розуміє наскільки важливим та актуальним є безперервний процес самовдосконалення, здобуття нових знань, вмінь, компетентностей. Саме тому, з метою реалізації прагнень особистості до розширення професійного світогляду і був створений структурний підрозділ ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» - Інститут підвищення кваліфікації.

      Історичною датою заснування Інституту підвищення кваліфікації є 1960 р. Спочатку як курси підвищення кваліфікації при Київському інституті народного господарства, а в подальшому (з 1985р.) – факультет підвищення кваліфікації економічних кадрів (ФПК). З року в рік навчальний підрозділ вдосконалював свою роботу, відповідаючи найбільш актуальним викликам національної економіки в частині підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Тож, пройшовши довгий і складний історичний етап розвитку і становлення, Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» зберіг і примножив найкращі традиції відповідальної роботи, якісного і сучасного підходу до навчального процесу. Визнаний і витребуваний перш за все у державному секторі Інститут підвищення кваліфікації не зупиняється на досягнутому і наразі активно співпрацює з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності, розробляючи нові програми, курси, семінари.

      Сьогодні Інститут має всі умови для здобуття якісної економічної освіти, набуття спеціальних навичок і вмінь. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги, професори і доценти провідних кафедр Університету. В Інституті функціонують комп'ютерні класи з виходом в Інтернет, використовується сучасна аудіо- і відеотехніка, програмні засоби.

   Інститутом підвищення кваліфікації керує молода, професійна, досвідчена і динамічна команда.

 

   Основними напрямами діяльностіІнституту підвищення кваліфікації ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» є:

 

· перепідготовка фахівців, що мають вищу освіту за освітнім рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Маркетинг», «Право»,  «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Термін навчання – 1,8 років, форма навчання очно-заочна;

 

· проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, за всіма спеціальностями, акредитованими в Університеті, найбільш популярними з яких є: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент»,  «Маркетинг» та ін.

 

· семінари-курси для підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері бізнесу на замовлення підприємств та державних організацій;

 

· постійно діючі курси мобілізаційної підготовки для центральних, місцевих органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям України згідно Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016 р. «Про підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та спеціалістів, що залучаються до мобілізаційної роботи».

 

 

Головними перевагами навчання в ІПК є :

· термін навчання

· невисока вартість навчання

· зручний графік занять

· сучасні методи навчання

· висококваліфіковані викладачі

· широкий спектр спеціальностей та спеціалізацій

 

Вагомими результатами функціонування Інституту підвищення кваліфікації є підготовка великої кількості фахівців, що здобули нову спеціальність або підвищили власний фаховий рівень. Випускниками Інституту, що успішно здобули другу вищу освіту стали 2258 осіб. Підвищили кваліфікацію за різними програмами та спеціальностями понад 10 000 осіб.

Всіх, хто прагне здобути сучасні знання, отримати другу вищу освіту, підвищити фаховий рівень та професійну майстерність – щиро запрошуємо до Інституту підвищення кваліфікації Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»!

 

Остання редакція: 11.04.16