Інститут післядипломної освіти

Про Інститут

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

    Постійно діючою ланкою в національній системі безперервної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове удосконалення й оновлення професійних умінь і навичок. Відповідно до цього Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» здійснює оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів з актуальних проблем економіки, підприємництва та менеджменту, поглиблення та оновлення знань в галузі економічних дисциплін і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях національної економіки України.

      Головне місце Інституту в системі навчальних підрозділів університету визначається основними завданнями і функціями щодо забезпечення безперервності та наступності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху. Він сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня, запобігає втратам продуктивних сил засобами оновлення і корекції професійної підготовки фахівців до постійно змінних умов матеріального виробництва, попиту на ринку праці, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потребу суспільства і держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях. В Інституті здійснюється підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів зі спеціальностей, що нерозривно пов’язані і відповідають основному профілю Університету.

      Освіта завжди була, є і буде невід’ємним  та значущим здобутком в житті кожної людини. Враховуючи багатогранність, динамічність і прогресивність сучасного світу, кожен з нас розуміє наскільки важливим та актуальним є безперервний процес самовдосконалення, здобуття нових знань, вмінь, компетентностей. Саме тому, з метою реалізації прагнень особистості до розширення професійного світогляду і був створений структурний підрозділ ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» - Інститут післядипломної освіти.

      Історичною датою заснування Інституту післядипломної освіти є 1960 р. Спочатку як курси підвищення кваліфікації при Київському інституті народного господарства, а в подальшому (з 1985р.) – факультет підвищення кваліфікації економічних кадрів (ФПК). З року в рік навчальний підрозділ вдосконалював свою роботу, відповідаючи найбільш актуальним викликам національної економіки в частині підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Тож, пройшовши довгий і складний історичний етап розвитку і становлення, Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» зберіг і примножив найкращі традиції відповідальної роботи, якісного і сучасного підходу до навчального процесу. Визнаний і витребуваний перш за все у державному секторі Інститут післядипломної освіти не зупиняється на досягнутому і наразі активно співпрацює з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності, розробляючи нові програми, курси, семінари.

      Сьогодні Інститут має всі умови для здобуття якісної економічної освіти, набуття спеціальних навичок і вмінь. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги, професори і доценти провідних кафедр Університету. В Інституті функціонують комп'ютерні класи з виходом в Інтернет, використовується сучасна аудіо- і відеотехніка, програмні засоби.

   Інститутом післядипломної освіти керує молода, професійна, досвідчена і динамічна команда.

 

   Основними напрямами діяльності Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» є:

 •  Освітня діяльність у сфері другої (післядипломної) вищої освіти – здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду;
 • освітня діяльність щодо підвищення кваліфікації та інших організаційно-педагогічних форм навчання;
 •  підготовка до вступу для здобуття ступеня бакалавра (магістра);
 • розробка та впровадження програм атестації та сертифікації фахівців відповідної галузі господарства або сфери діяльності;
 •  участь у проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, нарад та інших науково-практичних заходів;
 •  міжнародне співробітництво у сфері післядипломної освіти;

Головними перевагами навчання в ІПО є :

 •  термін навчання
 • невисока вартість навчання
 • зручний графік занять
 • сучасні методи навчання
 • висококваліфіковані викладачі
 • широкий спектр спеціальностей та спеціалізацій

Вагомими результатами функціонування Інституту післядипломної освіти є підготовка великої кількості фахівців, що здобули нову спеціальність або підвищили власний фаховий рівень. Випускниками Інституту, що успішно здобули другу вищу освіту стали 2258 осіб. Підвищили кваліфікацію за різними програмами та спеціальностями понад 10 000 осіб.

Всіх, хто прагне здобути сучасні знання, отримати другу вищу освіту, підвищити фаховий рівень та професійну майстерність – щиро запрошуємо до Інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»!

 

Остання редакція: 09.02.22